نامه پرمهر یکی از بیماران به آقای دکتر فاتحی

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر غلامحسین فاتحی

سلام؛ سلام به شما که لایق سلامید، یک رنگ و یک دل و یک مرامید، هم گل هستید و هم گنیجینه‌ی علم و معرفت، پاک پندار و راست گفتار و نیک کردارید و در تخصص خود فوق دیگرانید.

امروز بعد از نماز صبح با خلوص نیت خدای خود را مخاطب قرار دادم. آن خدایی که بزرگ است و حکیم است و ندیم است و نعیم است. به کرامات کریم است و به هر جای مقیم است و به احرام حریم است. به سجاده سجود است و به معراج عروج است. به درگاه عظیم است و به شکرانه فهیم است و به دلدار رحیم است. که خود خالق دنیای عظیم است.

چنین برایت دعا کردم که خدایا دکتر فاتحی عزیز را به خوابش آرامش، به بیدارش آسایش، به زندگیش عافیت، به عشقش ثبات، به مهرش وفا، به عمرش عزّت، به روزیش برکت و به وجودش صحّت عطا بفرما.

این دعا برای آن بود که من از لطف خداوند و دانش بالای شما در تخصص خود، زندگی دوباره‌ای را آغاز کردم. لذا خداوندی که شمس است و شموس است و جمال ملکوت است. به شبها همه روز است و به روزانه چو شبها. به افکار فکور است و به هر جمع جمیع است و به هر گفته خطیب است و به هر نکته ظریف است. آن خدایی که ستار عیوب است و شکافنده نور است و سراپرده حور است. نماینده فضل است و جهاننده جهل است. صابر صبور است و قاصر قصور است. بخشنده جود است. چو خود حاکم حکم است و به عالم همه علم است و عزیز است. نه محتاج جهان است که او خالق آن است.

درخواست میکنم که؛

هر گفت و شنودت همه خوش
هر لحظه‌ی زندگی برایت همه خوش
هر روز و مه سال برایت همه خوش
هر لحظه ز بیداری و خوابت همه خوش

با احترام و تشکر | مریض شما شایگانی